“Jsme česká stavební firma

působící na trhu od roku 2005.

Hlavním předmětem činnosti je

provádění zemních, výkopových,

a demoličních prací i recyklací.

Dále výstavba inženýrských sítí,

především vodovodů a

kanalizací, realizace dopravních

staveb i finálních térénních

úprav. Máme svou vlastní

projekční kancelář.”

© HORKON s.r.o. | Ič: 26864070 | Sezonní 634/8 Vratimov
Pozemní stavby

Nabídka HTÚ

Provádění hrubých terénních úprav, finálních terénních úprav, výkopů rýh a jam, svahovaní a přesné dotvarování ploch. Tvorba vystužených násypových těles a zpevněných svahů. Pro přesnou práci využíváme mimo jiné dozery, gradery a rypadla s GPS řídící jednotkou, která upravuje terén dle počítačově připraveného modelu. Pro finální úpravy povrchů používáme stroj Vermeer S925TX.

Realizace inženýrských sítí a poradenství

Odborná pokládka inženýrských sítí představuje především realizaci nových vodovodních a kanalizačních řadů i jejich přeložek, včetně objektů s nimi souvisejícími jako jsou revizní šachty, malé čistírny odpadních vod, vodoměrné šachty, retenční nádrže, vsakovací boxy, odlučovače ropných látek a tuků, požární nádrže apod.

Realizace zpevněných ploch a komunikací

Strojní nebo ruční pokládka obrubníků, palisád, uličních vpustí a štěrbinových žlabů. Dále pokládka jakýchkoliv typů dlažeb a zpevněných povrchů pro všechny třídy únosnosti s pomocí strojů PROBST (pokladače dlažeb, obrubníků, finišery sypkých hmot). Uložení všech konstrukčních vrstev komunikací včetně závěrečné asfaltace a instalace dopravního značení.

Stavební a výkopové práce

Stavba Horkon